5-6 aastased nooremad Eelkooliealised rühmad

Kinnistatakse rütmitunnet erinevate instrumentide abil. Teoorias on kasutusel lihtsamad rütmisilbid (ta; ti-ti; ta-aa; paus), Arendatakse häälejuhtimist, õpitakse iseseisvalt laulma. Õppeaja lõpuks peab laps suutma laulda üksinda õpitud laule, oskama laulda õpitud astmeid tunnis kasutatud mänguasjade abil ja tundma vastavaid käemärke. Sooritama piisavalt osavalt lihtsaid rütmiharjutusi. Muusikat kuulatakse üha süvenenumalt. Kujutlus- ja sisseelamisvõime arendamiseks seostatakse laulude ja muusikapalade kuulamine mõne tegevusega – rollimänguga, nukuetendusega või muinasjutuga.

Kuulatakse meeleolult kontrastseid muusikapalu – elatakse sisse nii rõõmsasse kui kurba muusikasse.

Erinevatel muusikainstrumentidel esitatud muusikapalade kuulamisega arendatakse laste tämbrilist kuulmist. Tutvutakse eesti rahvamuusika ja rahvapillidega. Tuttavate ja lihtsate laulude abil õpitakse leidma ja kuulama oma häält. Toetatakse laste loomupärast soovi laulda. Lihtsamaid laule lauldes pööratakse erilist tähelepanu intonatsioonilisele täpsusele. Arendatakse kooslaulmise oskust ja ansamblitunnetust jpm.

REGISTREERIMINE SULETUD, KOHAD 2018 HOOAJAKS TÄIDETUD